Odkryj potęgę
            umysłu

Login:
Hasło:


REGULAMIN

Regulamin świadczenia usług on-line firmy NeuroNova.

Definicje

Regulamin - niniejszy dokument, przygotowany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie neuronova.pl

NeuroNova - firma z siedzibą przy Tołstoja 3/24, 01-910 Warszawa, Polska, zarejestrowana w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy w ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 47419, jest podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami poniższego Regulaminu.

Cennik - cennik usług firmy NeuroNova, dostępny pod adresem neuronova.pl przy każdej z usług.

Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z dostępu do usług firmy NeuroNova świadczonych drogą elektroniczną.

Licencjobiorca - firma, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, która korzysta z dostępu do usług firmy NeuroNova świadczonych drogą elektroniczną.

Serwis - serwis neuronova.pl

Niniejsze warunki zostały opublikowane dnia 23.11.2011 i wchodzą w życie ze skutkiem natychmiastowym, z zastrzeżeniem Art.23.

Postanowienia ogólne

§1

Przedmiotem świadczenia usług drogą elektroniczną jest zestaw szkoleń on-line oraz sprzedaż usług szkoleniowych i doradczych.

§2

Korzystając z usług dostarczanych przez firmę NeuroNova drogą elektroniczną, każdy Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu. Dla korzystania z części usług, wymagane może być także dokonanie rejestracji indywidualnego konta.

§3

Przy zakładaniu konta Użytkownik musi podać swój adres e-mail oraz pozostałe dane sprecyzowane w formularzu zgłoszeniowym. Użytkownik deklaruje, iż podane przy rejestracji konta dane są zgodne z prawdą, a NeuroNova zastrzega sobie prawo do ich weryfikacji.

§4

NeuroNova jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. W przypadku awarii spowodowanych siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich NeuroNova nie ponosi odpowiedzialności za powstałe zakłócenia, jednak w każdym z takich przypadków NeuroNova dołoży starań, aby wszystkie usługi były niezwłocznie przywrócone.

§5

NeuroNova, z zastrzeżeniem Art. 6 i 7, jest jedynym podmiotem przetwarzającym dane przekazane przy rejestracji.

§6

W przypadkach, gdy dokonanie płatności za usługi będzie wiązało się z przekazaniem danych osobowych partnerom obsługującym transakcje, dane te zostaną przekazane w celu zapewnienia prawidłowej obsługi płatności.

§7

NeuroNova dokłada starań, aby dane osobowe Użytkowników były należycie zabezpieczone. NeuroNova na żadnym etapie nie gromadzi, ani nie przechowuje danych dotyczących kart kredytowych Użytkowników, zlecając te usługi wyspecjalizowanym podmiotom obsługującym transakcje.

§8

Użytkownik może posiadać tylko jedno konto, przy czym zabronione jest rejestrowanie konta w czyimś imieniu oraz dzielenie konta z inną osobą, chyba że jest to osoba niepełnoletnia, w stosunku do której Użytkownik posiada pełnię praw rodzicielskich.

Szkolenia on-line

§9

NeuroNova zastrzega sobie prawo do swobodnego kształtowania polityki cenowej w zakresie usług dostarczanych drogą elektroniczną. Wszelkie zmiany opłat za szkolenia on-line nie dotyczą Użytkowników, którzy wykupili subskrypcję, a ich okres rozliczeniowy nie dobiegł końca.

§10

W przypadku wszelkich usług, z których korzystanie wiąże się z wykupieniem czasowego do nich dostępu, dostęp ten wygasa automatycznie po ustaniu tego okresu.

§11

W przypadku złamania Regulaminu przez Użytkownika, dostęp do wszystkich, bądź niektórych usług może być ograniczony albo nawet zablokowany przed terminem wygaśnięcia dostępu. A w przypadku rażącego naruszenia Regulaminu, NeuroNova zastrzega sobie możliwość usunięcia konta, skutkującego zablokowaniem dostępu do wykupionych usług, bez odszkodowania za niewykorzystany okres dostępu do usług. W takim przypadku Użytkownikowi przysługuje złożenie reklamacji zgodnie z art. 24.

§12

W szczególnych przypadkach NeuroNova zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika bez podania przyczyny, w sytuacji, gdy Użytkownik nie ma wykupionych usług a jego konto pozostaje nieaktywne przez okres dłuższy niż 1 rok.

§13

NeuroNova zastrzega sobie prawo do czasowego - całkowitego, lub częściowego wyłączenia Serwisu, w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez konieczności wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników. NeuroNova dołoży przy tym starań, aby ewentualne przerwy w dostępie do usług były jak najmniej uciążliwe dla użytkowników.

§14

Wszelkie treści obraźliwe, ksenofobiczne, pornograficzne, reklamowe i niezgodne z prawem są zabronione. Wszędzie tam gdzie NeuroNova udostępnia Użytkownikowi możliwość umieszczania komentarzy i komunikatów, ponosi on pełną i wyłączną odpowiedzialność za ich treść. Naruszenie tego punktu Regulaminu może doprowadzić do zablokowania bądź usunięcia konta Użytkownika.

§15

Każdy Użytkownik ma prawo do wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji.

§16

Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje konto. W takim przypadku Użytkownik rezygnuje jednocześnie ze wszystkich niewykorzystanych usług związanych ze szkoleniami on-line, bez odszkodowania za niewykorzystany okres dostępu do nich.

§17

W przypadku firm, instytucji oraz wszelkiego rodzaju organizacji, korzystanie z subskrypcji treningów on-line Serwisu wymaga podpisania stosownej umowy.

§18

W przypadku gdy rezerwacji szkolenia on-line pragnie dokonać Licencjobiorca, jest to możliwe wyłącznie po zawarciu odrębnej umowy w formie pisemnej, pomiędzy NeuroNova a Licencjobiorcą.

Szkolenia stacjonarne

§19

Za wyjątkiem szkoleń zamkniętych, po rezerwacji miejsca na kursie, Użytkownik ma do 7 dni na dokonanie płatności za szkolenie, chyba że rozpoczyna się ono w terminie wcześniejszym. W takim przypadku data płatności przesuwa się na dzień rozpoczęcia szkolenia.

§20

W przypadku nie otrzymania płatności w stosownym terminie, rezerwacja wygasa, a Użytkownik zainteresowany udziałem w szkoleniu musi dokonać ponownej rezerwacji z puli pozostałych w sprzedaży miejsc wolnych.

§21

W przypadku mniej niż 2 osób na szkoleniu, NeuroNova zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, zmiany jego terminu bądź zorganizowania szkolenia indywidualnego na preferencyjnych warunkach. W takim przypadku NeuroNova powiadomi uczestników szkolenia o zmianach nie później niż na tydzień przed planowanym rozpoczęciem szkolenia dla osób, które były zapisane przed tym terminem bądź w ciągu 24h od zapisów w terminie krótszym. W takim przypadku data upływu terminów, o których mowa w Art. 21 wydłuża się do daty rozpoczęcia szkolenia.

§22

Za wyjątkiem szkoleń zamkniętych, w przypadku rezygnacji ze szkolenia, Użytkownik powinien zawiadomić o tym niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@neuronova.pl. Jeśli zawiadomienie o rezygnacji zostało wysłane przynajmniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem kursu, NeuroNova anuluje rezerwację a dokonaną płatność zwróci na wskazane przez Użytkownika konto. W przypadku późniejszego terminu, rezerwacja może jedynie zostać przepisana na inną, wskazaną przez Użytkownika, osobę.

§23

W przypadku gdy rezerwacji szkolenia dokonuje Licencjobiorca, wszystkie warunki korzystania ze szkoleń zapisane w umowie między NeuroNova a Licencjobiorcą, a sprzeczne z postanowieniami niniejszego regulaminu, uznaje się za obowiązujące.

§24

W przypadku szkoleń zamkniętych, stosuje się postanowienia Art. 23. a szkolenia odbywają się jedynie w przypadku spełnienia warunków uzgodnionych z partnerami współodpowiedzialnymi za organizację szkolenia.

Postanowienia końcowe

§24

Kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści z Serwisu, możliwe jest wyłącznie za zgodą kierownictwa firmy NeuroNova, wyrażoną na piśmie, za wyjątkiem dozwolonego użytku wynikającego z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

§25

NeuroNova zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym momencie, bez konieczności informowania o tym Użytkowników, z zastrzeżeniem Art. 25.

§26

W przypadku Użytkowników zarejestrowanych w Serwisie przed dokonaniem zmian, wszelkie istotne z punktu widzenia Użytkownika postanowienia Regulaminu muszą zostać w nim umieszczone z przynajmniej 30 dniowym wyprzedzeniem przed ich skutecznym wejściem w życie.

§27

W przypadku niedochowania obowiązków ze strony firmy NeuroNova Użytkownik ma prawo zgłosić reklamacje w przeciągu 30 dni od zaistniałej sytuacji. Reklamacje takie należy kierować na adres biuro@neuronova.pl z tematem: "reklamacja" oraz adresem e-mal, na który ma zostać wysłana odpowiedź.

§28

NeuroNova ma obowiązek rozpatrzyć reklamację w ciągu 30 dni od jej otrzymania, przy czym odpowiedź zostanie wysłana na podany w reklamacji adres e-mail.wstecz                 Poprzednia wersja regulaminu (z dnia: 26.10.2009r).


NEWSLETTER

Najnowsze informacje o kursach przesyłane na Twoją skrzynkę: 
copyright NeuroNova 2005 - 2021