Odkryj potęgę
            umysłu

Login:
Hasło:   

Dariusz Konarzewski

Specjalno¶›ci:
Rodzaj szkoleń„:
  grupowe, indywidualne

Języki wykł‚adowe:
  polski, angielski

Staż pracy trenera:
  od 2003r.

Dane:
  Rocznik: 1981r.
  Miejsce urodzenia: Warszawa2017, Powstaje oficjalne konto na Instagramie. Więcej przeszkolonych firm, niż w latach ubiegłych. Więcej klientów indywidualnych. Pierwsze projekty odzieżowe, tworzenie szablonów, wykroje, szycie i nieustanna promocja dobrej idei, że w każdym z nas drzemie geniusz.
2016, Programowanie, czytanie, spanie. Nowe programy warsztatów, w tym pierwsze zajęcia prowadzone w języku angielskim. Genialni uczniowie, zarówno młodzi jak i doro¶li, z całego ¶wiata przekonuj± się czym jest dobra, polska lekcja.
2013 - 2015, Okres pracy nad nowymi projektami z dziedziny IT, setki nowych przeczytanych ksi±żek i zachęcanie ludzi w każdym wieku do czytania, zdobywania wiedzy i rozwoju praktycznych umiejętno¶ci. Wraz z nowymi klientami, decyzja o powiększeniu firmy oraz przeszkolenie kolejnych trenerów.
2010 - 2012, Dariusz Konarzewski na bazie dotychczasowych do¶wiadczeń tworzy nowe programy szkoleń, w tym certyfikowany warsztat dla trenerów. Najwięcej czasu pochł‚aniaj±… nowe projekty w obszarze e-commerce oraz praca dla dużych organizacji i firm. Pracuj±…c z utalentowanymi ludĽmi z prawie każdej dziedziny nauki i życia zawodowego, Dariusz Konarzewski zdobywa umiejętno¶›ci współ‚pracy z najbardziej wymagaj±…cymi zespoł‚ami.
2008 - 2009, Dariusz Konarzewski tworzy nowe treningi, z których największa czę¶ć‡ skierowana jest do dużych zespoł‚ów i przedsiębiorców, a następnie realizuje zlecenia„ z doradztwa biznesowego i analizy wewnętrznych zasobów ludzkich. Czę¶ć treningów on-line zostaje zaadaptowana do potrzeb rozwoju dzieci i pozwala wspierać‡ je w procesie czytania i zapamiętywania. Pozostały czas wypełniaj± rekrutacje na szkolenia indywidualne, dla najbardziej wymagaj±cych klientów.
2007, Największym wyzwaniem jest inteligentna informatyzacja szkoleń„. Dariusz Konarzewski tworzy zespół‚ wspieraj±…cy rozwi±…zaniami informatycznymi szkolenia stacjonarne. Powstaj±… pierwsze zastosowania programów opartych na "sztucznej inteligencji" oraz indywidualne szkolenia stacjonarne dla najbardziej wymagaj±…cych klientów.
2006, Dariusz Konarzewski jeĽdzi po kraju, promuj±…c warsztaty rozwijaj±…ce umysł‚. Spotkania z mediami oraz uczniami renomowanych polskich uczelnii, pozwalaj±… doskonale poznać‡ dylematy studentów na różnych kierunkach. Promocja efektywnej nauki przynosi efekty - tysi±…ce ludzi w cał‚ym kraju dowiaduj±… się, że fascynacja nauk±… nie tkwi w genach, lecz w umiejętno¶›ciach, które można wyć‡wiczyć‡.
2005, Zdobycie pierwszego miejsca w Mistrzostwach Polski w Szybkim czytaniu (29 ty¶. SNM), pozwala zwiększyć‡ ¶›wiadomo¶›ć‡ ludzi w temacie szybkiego czytania i technik pamięciowych. Dariusz Konarzewski zmienia programy szkoleń„, wbudowuj±…c w nie wł‚asne do¶›wadczenia z przygotowań„ do zdobycia tytuł‚u mistrza. W tym czasie znacz±…co zwiększa się objęto¶›ć‡ cz궛ci praktycznej i powstaj±… nowe sposoby pracy z grupami, wykorzystuj±…ce najnowsze sposoby efektywnej nauki. Dariusz Konarzewski szkoli grupę 300 osób na jednym szkoleniu.
2004, Dariusz Konarzewski koń„czy studia magisterskie na kierunku Ekonomia. Wrodzony entuzjazm do zmian skł‚ania go do skierowania kroków, do Ministerstwa Edukacji, gdzie zderza się z biurokratyczn± rzeczywisto¶ci±, próbuj±c wprowadzić efektywn± naukę do szkół. Przy okazji powstaj±… treningi zarz±…dzania czasem i organizacji życia biurowego. Do firmy zaczynaj±… wysył‚ać‡ CV pierwsi trenerzy. Tł‚umaczenie ludziom, czym s±… techniki efektywnej nauki pozwala dobrze zrozumieć‡ fundamenty tej wiedzy.
2003, Zał‚ożenie firmy NeuroNova i przeszkolenie pierwszych zadowolonych klientów z fenomenalnych technik usprawniaj±cych naukę, które zostały gruntownie sprawdzone na własnym przykładzie, w trakcie przygotowań do poprzednich sesji.wstecz
COACHING

Umów się z trenerem na indywidualne zajęcia.

zapisy na kursy

SZKOLENIA OTWARTE

SprawdĽ wolne terminy, ceny, wybierz odpowiedni kurs i wypeł‚nij formularz zgł‚oszeniowy.

terminy szkoleń„


 
copyright NeuroNova 2005 - 2021